Mats Andersson

Mats är en teknisk kunnig kvalitetsmedveten person. Han är civilingenjör inom teknisk fysik, kompletterad med avtalsjuridik och ekonomi. Mats har mer än 25 års praktisk erfarenhet av projektledning samt har stor erfarenhet av upphandlingar. Sedan december 1998 är han certifierad projektledare, PMP. Mats har jobbat med projektledning inom telekom, medicinsk teknik (bl a radioterapi), byggprojekt, validering av processmaskiner och renmedia inom läkemedel, driftövervakning och geografiska informationssystem för el- och värmedistribution.

Uppdragserfarenhet

GEMS PET System (GE Healthcare), Produktionsteknik

2019-05 -2019-12

Projektledare RF-instrument

Projektledare för ett investeringsprojekt med syfte att välja ut nya RF-instrument för att ersätta gamla obsoleta effektmetrar och Vektornätverksanalysatorer. Instrumenten används för att justera och verifiera cyklotronens funktion och prestanda.

Vidare ingår också projektledning för ett produktionstransferuppdrag. Tillverkningen av ett ”kylvattenskåp” för en cyklotron ska flyttas från en leverantör till en annan.

Vattenfall Eldistribution AB

2017-05 – 2018-12

Projektledare migrering av mätutrustningar

Projektledare för migrering av mätutrustningar från ett arbetsorder- och mätutrustningssystem till SAP PM. I arbetet ingick bl a att specificera exportformat med tvättning av data samt att ta fram importprogram och köra dessa i SAP PM. Platsinformation importerades dels på fil från två andra system samt senare genom integration. Flera olika leverantörer och intressenter var inblandande i detta.
Migreringsaktiviterna ingick i ett Scrum-team i ett större projekt som innehöll bl a framtagandet av en ny generell entreprenörsdialog som i sin tur ingick i Vattenfalls strävan efter att digitalisera sina processer. Verktyget för kravhantering och test mm är HP Application Lifecycle Management.

AstraZeneca, Projektkontoret SWEOPS

2011-01 – 2017-01

Projektledare investeringsprojekt läkemedelsproduktion

Projektledare för:
Inköp, installation av tryckmaskin med Visionssystem
Idrifttagning och kvalificering av bandningsmaskin
Förstudie och projekt gällande uppgradering av automation CIP och CSS
Förstudie bottenomrörare CSS
Förstudie och projekt Bookletmatare
Projekt för hastighetshöjning på fyllningsmaskiner
Projekt för utbyte av PLC på blandare av typ Diosna
Medverkat i audit av företag versus GAMP4-5
Förstudie och projekt gällande utbyte av Scada för HVAC.
Förstudie och projekt gällande installation och drifttagning av FMS för klimatdataövervakning.
Projekt för utbyte av MKS-sensorer för frystorkar.
Projekt för uppgradering av styrsystem på fyllningsmaskin till frystorkar.
Projekt för uppgradering av styrsystem på beredning till frystorkat.
Projekt för utbyte av partikelsensorer till FMS.
Assisterande projektledare Facility Upgrade Project Gärtuna och Snäckviken.
I alla projekt ingick framtagande av kravspecifikation, riskanalyser av olika slag, resursuppskattning, budget, tidsplanering och ekonomisk uppföljning i SAP. Vidare ingick vanligtvis medverkan vid upphandling och leverantörsuppföljningar. Efter förstudie skrevs en förstudierapport och inför start av genomförande skrevs en projektplan. Varje projekt avslutades med avslutsrapport som bl a innehöll en erfarenhetsåterföring.

Sandvik Materials Technology, ST-Tube

2009-12 – 2011-02

Projektledare förstudie gällande ombyggnad av provrum

Projektledning av en förstudie gällande ombyggnad av Provrum för förstörande provning av rör. Fyra olika alternativ skall utvärderas m a p bl a flöde och kostnad.

Lioness Therapeutic AB

2010-01 – 2010-07

Projektstöd offerering protonterapianläggning

Projekt- och kvalitetsledning gällande uppbyggnad av företagets protonterapiförsäljningsverksamhet. Projektet gällde en offert till Skandionkliniken via japanska Sumitomo. Där bidrog den konsultgruppen där jag ingick med stöd inom offentlig upphandling.

Kompetenser: Google Apps

ONCOlog Medical QA AB

2007-01 – 2009-01

Projektledare produktutveckling medicinsk teknik

Framtagning av projektmodell.
Projektledare för utveckling och produktion av ett patientlogistiksystem för strålbehandling av cancerpatienter med protoner. Systemet består av transportvagnar, laddningsstationer och behandlingsbord som skall användas för att förbättra patientsituation och behandling på en protonterapiklinik hos slutkunden, Das Westdeutsche Protonentherapiezentrum Essen (WPE). Oncolog gjorde behandlingsbordet som var en del av det belgiska företagets IBAs leverans till WPE. Oncologs projekt ingick som en del av det belgiska IBA-projektet.
Projektet innehöll utveckling av inbäddad programvara, PLC-programmering, mekanikkonstruktion, industridesign, PCB-konstruktion, elektronikdesign, hållfasthetsberäkningar och beräkning av olika stråldosscenarium.

QA-stöd vid CE-märkning av produkterna.
ISO 13485 hantering och stöd vid ansökan till FDA.

Kompetenser: MS PROJECT

Scandinavian Cancer Care AB

2007-01 – 2008-01

Projektstöd

Framtagning av projektmodell.
Projektledning av den tekniska delen av Turn Key Radiotherapy Clinic. Det syftar till att leverera nyckelfärdiga radioterapikliniker till 3:e världen.

Polismyndigheten i Stockholm, Via Semcon Project Management

2006-01 – 2007-01

Utbildare av PROPS

Utbildare åt bl a Polismyndigheten i Stockholm.

Ericsson Power Modules

2006-01 – 2006-10

Projektledare spänningsmodul

Projektledare framtagning av kundanpassad spänningsmodul.

Ericsson AB, AZA

2006-01 – 2006-06

 

Projektledning av implementering av iPROPS

Projektledning av implementering av iPROPS på AZA Ericsson AB i Älvsjö.
Projektet omfattar också implementering och utbildning.
Medverkans om lärare i iPROPS för projektledare 3 dagar och iPROPS för erfarna användare 1 dag.

Astra Zeneca

2005-01 – 2006-01

Projektledare för byte av operativsystem

Astra Zeneca

Projektledare för byte av operativsystem på ett antal robotsystem till kvalitetslab Turbuhaler Astra Zeneca Södertälje

Projektet går ut på att byta ut Windows NT mot Windows 2000 på ett 30-tal robotsystem. I projektgruppen ingår underkonsulter, Semconpersonal, Astras egen personal samt IBM som sköter infrrastrukturen på Astra Zeneca, totalt 11 personer. Uppdraget slutfördes 9 dagar innan måldatumet den 21/12.

Astra Zeneca

2005-01 – 2005-03

Projektledare förstudie byte av operativsystem

Framtagande av en projektplan för byte av operativsystem för ett antal robotsystem till kvalitetslab Turbuhaler.

Uppdraget skall utmynna i en plan, som beskriver hur ett byte av NT4 till Windows 2000 på RobWin, Spice och EFPS kan genomföras till senast 2005-10-31.

Pfizer

2004-01 – 2005-01

Projektledning av delprojekt ”Process Utilities”

Projektledning av delprojekt ”Process Utilities” i Capital Project Stockholm Upgrade. Projektet bestod i att åtgärda en GAP-analys för WFI, Renånga, PW, tryckluft och kvävgas. Detta samtidigt som stora delar av fabriken planerades att byggas om. I delprojektet ingick ca 8 personer inklusive projektörer för ombyggnaderna av renmedia.

Pfizer/Pharmacia

2002-01 – 2004-01

Projektledare för ett antal olika delprojekt Syringe Center

Projektledare för ett antal olika delprojekt Syringe Center. Det gällde alla typer av processmaskiner i den helautomatiserade process-linan som autoklaver, beredning, fyllning, frystorkning, syning och montering. Även ansvarig för detaljplanering och synkronisering av aktiviteterna i fabriken. I delprojekten ingick mellan 8 och 15 personer.

Kompetenser: MS PROJECT

Pharmacia AB, Healonfabriken

2002-01 – 2002-03

Delprojektledare för ett validering av en sk papperslös skrivare av typ Yokogawa

Delprojektledare för ett validering av en sk papperslös skrivare av typ Yokogawa

Kompetenser: MS PROJECT

Biacore AB

2000-01 – 2002-01

Projektledare för framtagande av en förbättring av ett optointerface

Projektledare för framtagande av en förbättring av ett optointerface. Bland arbetsuppgifterna ingick bl a riskanalyser planering och uppföljning. I projektet ingick 6 personer med expertkompetens inom optik, mikromekanik och instrumentsystem.
Delprojektledare för prototypkonstruktion av SPR( Surface Plasmon Resonance)-baserade biosensor-instrument. I projektet ingick 8-10 personer med kompetens inom optik, mikromekanik, elektronik, hårdvarunära programmering och instrumentsystem.

Ericsson, Ericsson Radio Systems AB Mobile Telephone Systems

1998-01 – 2000-01

Delprojektledare för området OIS inom framtagandet av nya eller ändrade radiobasstationer för GSM

Ericsson Radio Systems AB Mobile Telephone Systems 980824-000512
Delprojektledare för området OIS inom framtagandet av nya eller ändrade radiobasstationer för GSM. Delprojektet innebär att med hjälp av test- och metodingenjörer, teknikadministratörer, skribenter och illustratörer ta fram manualer, test- och installationsmetoder samt instrument och verktyg för installation och test av radiobasstationer.
Några delprojekten innehöll ett objekt som ansvarade för framtagning av en programvara (instrument) för simulering av BSC. Delprojekten sträckte sig över 1-2 år och omfattade 5- 20 personer med 3000-10000 timmars arbete.
Medlem i styrgruppen för RBS test Tools där bl a nämnda instrument ingick. Jag jobbade med 5 stycken olika delprojekt parallellt.
Väl förtrogen med Ericssons metoder och verktyg så som Documentor (XML ordbehandlingsprogram), Replir(Budgetverktyg för projekt), Seagate/Spyder (Ekonomiuppföljnings och analysverktyg) och MSS(Felrapporteringssystem) m fl. Deltagit i en två dagars Documentorkurs.

Xerox AB, Sälj

1999-01 – 1999-04

Projektledare för pilotinstallationen av en ny version av ett säljstödsystem

Projektledare för pilotinstallationen av en ny version av ett säljstödsystem. I arbetet ingick även dokumentation, testning och systemadministration.

UEAB

1988-01 – 1998-12

ADB-ansvarig och projektledare på Uppsala Energi AB (UEAB)

Jag jobbade som ADB-ansvarig på El- och värmedistribution. I arbetet ingick att vara UEABs representant i det kommungemensamma Geografiska informationssystem som upphandlades via Lagen om offentlig upphandling. Vidare var jag projektledare för UEABs del av GIS med därtill hörande kravställning och implementering för verksamhetsområdena el- och fjärrvärme.

Therados AB

1984-09 – 1988-09

Ingenjör produktutveckling Radioterapi, ingenjör

Produktutveckling av instrument för radioterapi.

Anställning

2012 –

Transmedeq AB, VD och ägare

2007 – 2011

Transmedeq, Egen företagare med enskild firma

1998 – 2007

Semcon, Konsult

1988 – 1998

Uppsala Energi, ADB-ingenjör-projektledare-datachef

1984 – 1988

Scanditronix AB, Utvecklingsingenjör radioterapi

Certifieringar

1998

Project Management Professional (PMP), Project Management Institute

Kurser

1999

Semcons 25-dagars kurs i projektledning

1988

Nationalekonomi baskurs A 20 p

1985

Grundläggande ekonomistyrning 5 p

1985

Organisation 5 p

1984

Engelska, muntlig-skriftlig framst, ekon inr. 5 p

1984

Handelsrätt I 10 p

1983

Juridisk översiktskurs 10 p

1978

Datateknik AB 40 p

Utbildning

1979 – 1984

UU Teknisk fysik, datateknisk inriktning

UU Teknisk fysik, datateknisk inriktning, Master

Språk

Engelska

Professionella kunskaper

Kompetenser

Affärsjuridik generellt, Byggarbetsmiljösamordning (Bas-U), CE-certifiering, Dokumentationskrav, Dokumentstrukturer allmänt, Driftchef, Ekonomikompetens allmänt, Excel (ur användarperspektiv), FMEA, Failure Mode, Effects Analysis, Functional Specification (FS), Förhandlingsteknik, GAMP, GMP 21 CFR Part 11, Good Manufacturing Practice (GMP), Google Apps, Inköpskompetens allmänt, IQ/OQ, ISO 13485, ISO 9001 – Kvalitetsledning, Kommunikationsplanering, Kontraktshantering, Kontrollanläggningskompetens, Kostnadsplanering, Leverantörsutvärdering, Maskindirektivet (2006/42/EC), Microsoft Power BI, MS PROJECT, Mötesteknik, PMBOK, PMP®, Powerpoint (användarperspektiv), Presentationsteknik, Projektplanering, Projektrevision, Projektrisker, PROPS, PROPS, Qlikview, Resursplanering, Riskanalys -, Riskbedömning, Riskplanering, SCADA, Supervisory, control and data acquisition, SharePoint 2013, Shell-scripts, Standard Operation Procedure (SOP), Tidplanering, User Requirement Specification, Utbildningsmaterial – allmän kompetens, Validation Plan (VP), Word (ur användarperspektiv), Work Breakdown Structure (WBS)

Körkort

A, B

PMP certifierad projektledare

Mats Andersson, PMP, är certifierad av Project Management Institute (PMI).

Läs mitt CV, läs om mina tjänster eller kontakta mig.