CV

PRESENTATION

Mats är en mångsidig utåtriktad person. Han är civilingenjör inom teknisk fysik, kompletterad med juridik och ekonomi. Mats har 20 års praktisk erfarenhet av projektledning. Sedan januari 1999 är han certifierad projektledare, PMP. Mats har jobbat med projektledning för validering av processmaskiner och renmedia på läkemedelsfabriker, driftövervakningssystem, geografiska informationssystem, telekomsystem och medicintekniska system. En av hans starka sidor är att han levererar det han lovat på utsatt tid genom att i förväg noggrant planera leveransen. En annan är hans goda ledarförmåga vilket är till stor nytta både som projektledare och som linjechef. Mats har mycket lätt att uttrycka sig både skriftligt och muntligt.

KOMPETENSOMRÅDEN

Projektledning 

 

Certifierad projektledare av PMI sedan 1999-01-01, PMP (Project Management Professional).  

Dessutom erfarenhet av följande metoder: PROPS och Critical Chain. 

 

Branschkunnande

Läkemedel, Medicinsk teknik, Telekom, Energi, Kommun och Stålindustri. 

 

Datateknik

Miljöer: UNIX, persondatorer (Mac och PC) i nätverk och fristående. 

Programmeringsspråk: Fortran, Pascal, Basic och Unix-skript 

Operativsystem: UNIX, Linux, MS Windows 2000, NT, XP, ME, 98 och 95, Mac OS, Mac OS X och MS DOS 

Databaser Oracle, MySQL, Mimer 

Kommunikation:Apple Talk,TCP/IP, Samba och NFS 

Programvaror: MS Office, MS Project, Pro Chain, AutoCad, System 9(GIS) 

X11-emuleringsprogram, Norton Ghost, Norton Partition Magic 

 

Kvalitetssystem 

ISO9000, Sex sigma, GMP , ISO 13485:2003

 

Förtroendeuppdrag

 

Förbundsdomare Friidrott löpning

Projektledare för Stafett-SM 2006

Tävlingsledare och projektledare för Terräng-SM 2011

Tidigare ledare inom Upsala IF Friidrott som vice ordförande och sekreterare

Ordförandei Romstarbo samfällighetsförening för ett antal fritidsfastigehter 2005-2006

Ungdomstränare i friidrott för Upsala IFs ungdomar födda 1989-90 mellan åren 2001-2005 

Varit medlem i styrelsen i Harkrankens samfällighet. 

Varit medlem i styrelsen för Kvannens bostadsrättsförening. 

Varit kassör i Odlarförening Linné. 

Medverkat aktivt i en arbetsgrupp inom Svenska Elverksföreningen vid framtagandet av rapporten Informationsstrategi Eldistributionsföretag. 

Varit Sveriges representant i Unipede’s expertgrupp för geografiska informationssystem under tiden 1996-03--1997-06. 

 

ANSTÄLLNINGAR OCH UPPDRAG

KONSULTUPPDRAG FÖR TRANSMEDEQ

 

Pågående Transmedeq 

 

AstraZenca

2011-04-27--> 

Projektledning av Tryck och Visionprojekt IN06

 


Lioness Therapeutics AB

2010-02-05-->

Projekt- och kvalitetsledning.

 

 

Avslutade

Pfizer Health AB

2011-03-11-20011-03-28

Projektledare mediautbyggnad.
Projektet las ner p g a av omprioriteringar. 

 

 Sandvik Materials Technology

2009-12-17--2011-02-17

Projektledning av förstudie för ett nytt provrum gällande förstörande provning av rör.

Projektledning av upphandling, installation och idrifttagning av ett svepelektronmikroskop och byggnation lokal för denna.

Projektledning byggnation av temporärt provrum.


 


 Projektledningstöd Oncolog Medical QA

2007-02-26--2009-05-20

Framtagning av projektmodell

Projektledare för utveckling och produktion av ett patientlogistiksystem för strålbehandling av cancerpatienter.

Projektledningstöd Scandinavian Cancer Care AB

2007-10-22--2008-06-01

Framtagning av projektmodell

Projektledning av den tekniska delen av Turn Key Radiotherapy Clinic

Sponsorförmedling till Upsala IF Friidrott
2007

 

KONSULTUPPDRAG FÖR SEMCON

2007

Utbildare för PROPS för Projektledare

Polismyndigheten i Stockholm 13-15 februari och 13-15 mars

Facilitator

SL- Storstockholms lokaltrafik

2007-01-25 Props seminarium and Stakeholder analysis

 

2006-2007

EAB/AZA 

2006-10-05-- 2007-01-31

 

Projektledning av implementering av iPROPS på AZA Ericsson AB i Älvsjö. 

Projektet omfattar också implementering och utbildning. 

Medverkans om lärare i iPROPS för projektledare 3 dagar och iPROPS för erfarna användare 1 dag.

 

2006

Ericsson Power Modules 

2006-04-07--2006-10-15 

 

Projektledare framtagning av kundanpassad spänningsmodul.

 

2006

TG3 seminarium den 17/11 för SL 

 

Processledare för riskanalys och roll/ansvarsgenomgång.

 

2006

Lärare på kurs i PROPS för projektledare 26-28/9 

 

Medverkat som andre lärare.

 

2005-2006

Astra Zeneca 20050817--20060120 

 

Projektledare för byte av operativsystem på ett antal robotsystem till kvalitetslab Turbuhaler Astra Zeneca Södertälje 

 

Projektet går ut på att byta ut Windows NT mot Windows 2000 på ett 30-tal robotsystem. I projektgruppen ingår underkonsulter, Semconpersonal, Astras egen personal samt IBM som sköter infrrastrukturen på Astra Zeneca, totalt 11 personer. Uppdraget skall vara klart den 21/12.

 

2005

AstraZeneca hösten 2005 

 

Genomförande av kurs i backuphantering med Norton Ghost 9 i nätverk 

 

I kursen ingår leverans av två stycken förinstallerade datorer med Norton Ghost 9, Nero 6 och CD-roller. 

Kursen är specialanpassad för Astra och genomförs på en dag.

 

2005

Astra Zeneca 20050519-20050617 

 

Framtagande av en projektplan för byte av operativsystem för ett antal robotsystem till kvalitetslab Turbuhaler. 

 

Uppdraget skall utmynna i en plan, som beskriver hur ett byte av NT4 till Windows 2000 på RobWin, Spice och EFPS kan genomföras till senast 2005-10-31. 

Planen skall visa vilka delar i genomförandet som Semcon kan vara behjälplig med och i vilka AstraZeneca-resurser som då måste finnas tillgängliga. 

Ur planen skall följande framgå: 

· De enskilda aktiviteter som krävs 

· Hur aktiviteterna är beroende av varandra 

· Resurser (kostnader och personella) 

· Risker och förslag på hur de kan minimeras 

 

 

2004-2005

Pfizer 2004-06-22--2005-05-03 

Projektledning av delprojekt ”Process Utilities” i Capital Project Stockholm Upgrade. Projektet bestod i att åtgärda en GAP-analys för WFI, Renånga, PW, tryckluft och kvävgas. Detta samtidigt som stora delar av fabriken planerades att byggas om. I delprojektet ingick ca 8 personer inklusive projektörer för ombyggnaderna av renmedia.

 

2004

Pfizer 2004-01-12--2004-05-28 

Projektledare för delprojekt frystorkar, diskmaskiner, autoklaver och syningsmaskiner för produkterna MQ och NID inom Projekt Syringe Center. Leverabler för delprojektet var genomförda IQ-, OQ- och PQ-rapporter. Ca 8 personer ingick i delprojektet.

 

2003-2004

Pfizer 2003-04-01--2004-01-11 

Projektledare delprojekt PQ Syringe center. Leverabler för detta delprojekt var PQ-rapporter för ca 15 utrustningar. I delprojektet ingick ca 15 personer.

 

2002-2003

Pharmacia AB 2002-11-14--2003-03-31 

Projektledare delprojekt beredning projekt Syringe Center. Delprojektet gick ut på att slutföra IQ och OQ för ombyggnad av beredningsutrustningen på Syri /t iny_mce/themes/advanced/langs/en.js">

 

2002

Pharmacia AB 2002-03-27--2002-08-10 

Delprojektledare för ett validering av en sk papperslös skrivare av typ Yokogawa

 

2002

Mercodia AB 2002-01 

 

Genomfört en förstudie för ett nytt produktions- och lagersystem. 

I uppdraget ingick att göra en nulägesanalys, en kravspecifikation, en marknadsanalys samt en handlingsplan.

 

2002

Pharmacia AB 2002-05-17--2002-11-17 

Time-controller projekt Syringe Center. Syringe hade en helautomatiserad processlina där man inte kunde göra ingrepp obeorende av andra speciellt lätt. Därför detaljplanerades arbetet på timmesnivå veckan före. Detta gjordes på samordningsmöten varje vecka. Beslut om prioriteringar togs vid det dagliga arbetet och planerna uppdaterades.

 

2002

Pharmacia AB 2002-04-16--2002-11-15 

Projektledare delprojekt autoklaver projekt Syringe Center, Uppsala

 

2000-2002

Biacore AB 2000-08-14—2002-04-02 

 

Projektledare för framtagande av en förbättring av ett optointerface. Bland arbetsuppgifterna ingick bl a riskanalyser planering och uppföljning. I projektet ingick 6 personer med expertkompetens inom optik, mikromekanik och instrumentsystem. 

Delprojektledare för prototypkonstruktion av SPR( Surface Plasmon Resonance)-baserade biosensor-instrument. I projektet ingick 8-10 personer med kompetens inom optik, mikromekanik, elektronik, hårdvarunära programmering och instrumentsystem.

 

1998-2000

Ericsson Radio Systems AB Mobile Telephone Systems 980824-000512 

 

Delprojektledare för området OIS inom framtagandet av nya eller ändrade radiobasstationer för GSM. Delprojektet innebär att med hjälp av test- och metodingenjörer, teknikadministratörer, skribenter och illustratörer ta fram manualer, test- och installationsmetoder samt instrument och verktyg för installation och test av radiobasstationer. 

 

Några delprojekten innehöll ett objekt som ansvarade för framtagning av en programvara (instrument) för simulering av BSC. Delprojekten sträckte sig över 1-2 år och omfattade 5-20 personer med 3000-10000 timmars arbete. Jag var också medlem i styrgruppen för RBS test Tools där bl a nämnda instrument ingick. Jag jobbade med 5 stycken olika delprojekt parallellt. 

 

 

Väl förtrogen med Ericssons metoder och verktyg så som Documentor (XML ordbehandlingsprogram), Replir(Budgetverktyg för projekt), Seagate/Spyder(Ekonomiuppföljnings och analysverktyg) och MSS(Felrapporteringssystem) m fl. Deltagit i en två dagars Documentorkurs. 

 

 

1998

XEROX AB 980129-980527 

 

Projektledare för pilotinstallationen av en ny version av ett säljstödsystem. I arbetet ingick även dokumentation, testning och systemadministration. 

 

 

1998

Semcon interna projekt  

 

Projektledare för Semcon Kids juni 1998 

 

PC-skola för barn mellan 7-13 år. 

Uppdraget gällde planering och genomförande av aktiviteter för barnen. 

 

Projektledare för framtagandet av konsultdatabas och nytt intranät för Semcon Data i Kista. augusti 1998 

 

Projektledare Project Taiwan Semcon april 1999-mars 2000 

Uppdraget bestod i att ta fram ett antal frågeställningar som studenterna studerade under resan samt att tillse att Semcon kunde tillgodogöra sig resultatet av undersökningen. Ett mål för arbetet var också att öka samarbetet mellan Semcons olika verksamhetsområden. 

 

ÖVRIGA ANSTÄLLNINGAR

 

1988-1998

UPPSALA ENERGI AB 

 

Projektledare elektronisk dokumenthantering 970401-980106 

Datachef datasektionen, 8 personer 950901-970331 

Inköp, upphandling, projektledning och personalledning, 

medverkan externa arbetsgrupper inom bl a GIS. 

Dataingenjör datasektionen, ADB-ansvarig, 890901-950831 

projektledning, UNIX- och nätverksadministration, GIS-ansvarig, 

framtagning av datastrategi, medverkan externa 

arbetsgrupper, kvalitetsfrågor 

Planeringsingenjör Elverket 880222-890831 

 

 

1984-1988

 

SCANDITRONIX AB 

 

Programmering, konstruktion och test av 

elektronik och mekanikkomponenter. Anställningen påbörjades på Therados och flyttades sedan över till Scanditronix. 

 

 

 

SPRÅK

Engelska

God förmåga att kommunicera i tal och skrift i sociala och yrkesmässiga sammanhang.

UTBILDNING

Grund- och vidareutbildning

1978-2001

Enstaka kurser på Uppsala Universitet 

1978-1979 Datateknik AB 40 p 

1983 Juridisk översiktskurs 10 p 

1984 Handelsrätt I 10 p 

1984 Engelska, muntlig-skriftlig framst, ekon inr. 5 p 

1985 Organisation 5 p 

1985 Grundläggande ekonomistyrning 5 p 

1988 Nationalekonomi baskurs A 20 p

1979-1984

Civilingenjör  

Teknisk fysik, datateknisk inriktning, 

Uppsala Universitet 160 p

 

Utbildning i arbetslivet

1996-2004

 

Projektledning och ledarskap 

2006-09-19--21 Project Planning and Control 

2006-05-09--11 Props for Project Managers Semcon 

2005-11-21 Genomgång av Pharma Fast Track S-PROPS 

2004-04-22--23 Project Quality and Six Sigma Management Method 

2003-05-13--15 Props för projektledare Semcon 

1998-1999 Projektledarutbildning 25 dagar Semcon 

1996 Ledarskap genom personlig utveckling 3veckor IFL 

 

GMP 

 

2006: 

GMP0,5 dag repetition Lundén/Ellow 

>

2005: 

2 dagar RiskanalysLundén/Ellow 

2004: 

GMP 1 dag repetition Lundén/Ellow 

2003: 

GMP 1 dag repetition Lundén/Ellow 

2002: 

GMP 1 dag repetition Pharmacon Quality Group 

2001: 

GMP 1 dagarskurs Pharmacon Quality Group 

Certifierad datorvalideringsledare 5 dagar Pharmacon Quality Group