Tjänster 

Framtagning och implementering av projektmodell

●Nulägesanalys

●Framtagning av förslag på modell

●Framtagning på plan för införande av modell

●Införande av projektmodell

Projektledning

●Operativ projektledning av projekt inom produktutveckling, processutveckling och organisationsutveckling. Innefattar även området projektstöd.

Projektstöd

●Hjälp med att administrera projektet såsom att upprätta en projektspecifikation innehållande tidsplan, målbeskrivning, riskanalys och en intressentanalys.

●Tids- och aktivitetsuppföljning med uppdatering av tidsplanen.

●Mötessekreterare

●Hjälp med att upprätta statusrapporter.

●Bollplank till projektledare gällande ledning av människor.

Facilitator

●Ledning av arbetsmöten eller seminarium med syfte att nå ett i förväg överenskommet mål.

Dokumenthantering

●Framtagande av struktur för hur dokumenten i företaget eller projektet skall lagras och hanteras.

Organisationsutveckling

●Nulägesanalys

●Framtagning av önskat läge för organisationen.

●Framtagning av vägen till det önskade läget.

●Stöd under införandet.

Tillförordnad linjechef

●Handhavande av alla de uppgifter en linjechef har för kortare eller längre tid.

Sponsorförmedling

  Förmedling av sponsoravtal mellan  idrottsföreningar och företag